Фактор за сезонска изведба (Seasonal Performance Factor) е мерка за ефикасноста на системите за греење што работат со топлински пумпи. Тој претставува однос помеѓу испорачаната енергија (електрична енергија) и топлината што всушност се создава во текот на една година и служи како репер за пресметки на исплатливост.