COP означува коефициент на работа и го специфицира односот на електричната енергија што се користи со топлинската енергија која се прима во дадена оперативна точка.