Номинален капацитет е единичниот капацитет на одредена работна точка.