Точниот дизајн ја одредува ефикасноста на топлинската пумпа. За нашите системи, ова се изведува со помош на табелата за перформанси со цел да се обезбеди потребниот капацитет за греење на вашиот дом до стандардната надворешна температура, без употреба на резервниот грејач.